HISTORIE

Historie hasičského Sboru ve Velké

Rok 1905 – Založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velké

Asi roku 1905 ustanoven v obci Sbor dobrovolných hasičů. A na to ve Velké postaveno hasičské skladiště nákladem obce. Dříve již byla obcí opatřena hasičská stříkačka firmy R.A. Smekal-Smíchov podle zachovaného dlužního úpisu na obecním úřadě v částce 1800 Kč.

Funkcionáři Sboru dobrovolných hasičů v této době:

 • Starosta: Václav Kouba, rolník, č.25
 • Náčelník: Štěpán Fučík, rolník, č.12
 • Podnáčelník: Karel Říha, domkář, č.4
 • Jednatel: Josef Klíma, výminkář, č.73
 • Pokladník: Karel Bek, chalupník, č.40

Celkem Sbor dobrovolných hasičů měl 25 členů.

 

Rok 1911 – Velký požár v obci

Strašná katastrofa postihla obec dne 7.září 1911 o půl jedné odpoledne, když v rolnické usedlosti Josefa Jedličky, č.10 vypukl požár. Příčina nezjištěna. Oheň vypukl v době velkého sucha, po úplné sklizni, při západním větru. Přenesl se přes sousední č.8, chráněné topoly, na stodolu č.7 a rozšířil se středem obce na jižní stranu. Požár trval asi 3 dny, zničil úplně 21 usedlostí se vší úrodou zařízením hospodářů a zadusil několik kusů skotu, hříbat, mnoho vepřů, drůbeže atd. Většina vynesených věcí shořela na návsi, nebylo možno se přiblížit k ohni pro velký žár, neboť hodně stavení bylo dřevěných a kryto došky. 33 rodin bylo zbaveno přístřeší. Vážnější popáleniny utrpěl František Benda, č.2 a František Beneš, č.5. Hašení ohně se zúčastnilo asi 15 hasičských Sborů. Z některých usedlostí zůstaly jen hromady kamení a popele. Škoda byla úředně odhadnuta na 426 000 Kč. Pojištěni byli všichni, ale jen nepatrnými částkami. Sousední obce vypomáhali postiženým značně. Nejnutnější stavby byly hotovy brzy po požáru, ostatní až příštím rokem. Obec nabyla nového, pěkného rázu. První léta značila pro postižené občany velké ochuzení, zadlužení. Změnou poměrů za světové války postižení, kteří měli většinou stavby chatrné, před novostavbou, své dluhy zaplatily brzy.

Rok 1931 – Hasičské skladiště – adaptace

V červnu byla provedena adaptace hasičské zbrojnice místními řemeslníky a upraveno prostranství před ní. Bývalá prohlubeň byla vyrovnána výše jak půlmetrovou navážkou. Dále byly opraveny cesty – květovská v Dolině a v u Pavlového kříže.

Rok 1931 – Požár v Jíckovicích

6.12. vypukl požár v Jickovicích. Místní požárníci se zúčastnili hašení požáru, které stěžovalo silný mráz.

Rok 1935 – Pořízení stejnokroje pro hasičský sbor, 30.leté trvání sboru

Sbor hasičů v začátku roku zařídil nový stejnokroj za finanční podpory obce. Poté 30.května pořádá oslavu 30 letého trvání sboru s dobrým finančním výsledkem.

Rok 1946 – Slavnostní svěcení stříkačky, sochy, kříže

Teprve 16.června 1910 bylo konáno svěcení stříkačky, obci darované sochy a kříže u mostu (rodinou Jana a Marie Novotných ze Chicaga v Americe – rodáků z Velké). Při tom konáno hasičské cvičení za účasti sousedních Sborů hasičských a lidové zábavy za značné účasti obecenstva. Slavnosti byl přítomen kníže Švarcenberk s chotí a dítkami. Ten dorazil na slavnost v 10.hod. dopoledne. Místní sbor přivedl sousední Osečáky a začaly bohoslužby, kázáními rodáka dp. Jiřího Bendy, 1.č., kaplana jihlavského v kapli Nejsvatější trojice. Po mši se vzácní hosté odebrali k obědu panu předsedovi MNV. Odpoledne vykonal obřad svěcení vdp. Děkan milevský H. Žák. Kmotrou byla paní kněžna. Po projevu okrskového zástupce promluvil též poslanec ÚNS p. František Hynek z Vůsí. Slavnost byla korunována odevzdáním čestného občanství knížecím hostům, kteří své rodové češství nikdy nezapřeli. Pak konala se lidová veselice. Hojná byla též účast okolních hasičských sborů. O zdar této slavnosti má zásluhu vzorná spolupráce MNV s předsedou panem  Josefem Drdkem a místním rodákem panem Františkem Uhlířem. Kdo nejvíce na slavnost vzpomíná jest rodina Knížete Karla ze Schvarzenberka v Orlíku. Družičky Miloslava Podojilová, která rodinu k slavnosti přivítala, Ludmila Uhlířová, která pani kněžnu žádala o přijmutí kmotrovství motorové stříkačky a pak Marie Fučíková, která odevzdávala v národním kroji diplom čestného občanství, všechny v krásné a důrazné řeči obdrželi po stříbrné broži každá se svým monogramem a předseda Josef Drdek obraz s fotografií knížete Karla ze dne 5.května kdy vzal na sebe vojenský stejnokroj se svým podpisem a větou ,,Na zajištění přátelství v dobách dobrých i zlých.“ Pro paměť slavnosti byl požádán p. Černohlávek z Milevska aby pořídil několik snímků, čož také učinil ve velikosti dopisnice.

Rok 1951 – Veřejná schůze hasičů

V dubnu 1951 se konala veřejná schůze hasičů kde byli zvoleni nový funkcionáři hasičského sboru:

 • Velitel: Václav Mašek
 • Starosta: V. Masojídek
 • Pokladník: Dušek
 • Podvolitel: J. Volf, č.58
 • Samaritní zpravodaj: František Hejl

Rok 1951 – Vycházkové šaty pro hasičský sbor

Členům hasičské jednotky byli předány vycházkové šaty (nová uniforma) sice to: blůza, kalhoty, čepice a vázanka. Během toho byli pořádány 2 taneční zábavy v hostinci ,,u Fučíka“.

Rok 1954 – Valná hromada

Dne 22.prosince 1954 se konala valná hromada místní hasičské jednotky za účasti 11 členů, na které byli zvoleni nový funkcionáři:

 • Předseda: Václav Masojídek, č.16
 • Velitel: Josef Volf, č.58
 • Pokladník: František Fučík, č.11
 • Jednatel: Jan Dušek, č.64
 • a osvět. ref.: František Slivka, č.35
 • Preventivní ochrance: Karel Říha, č.4
 • Revizoři účtu: Josef Železný, č.32 ; František Podojil, č.43

Při náboru byli získáni nový členové:

 • František Benda, č.2
 • Štěpán Volf, č.74
 • Jiří Brábník, č.68
 • Václav Jiroušek, č.14
 • Václav Mašek, č.6
 • Jan Fučík, č.12

Rok 1957 – Veřejný život v obci – požárníci

Na veřejné výroční schůzi místní hasičské jednotky byli zvoleni nový funkcionáři:

 • Předseda: Václav Masojídek, č.46
 • Velitel: Václav Jiroušek, č.14
 • Jednatel: Jan Dušek, č.64

Členové MJČSPO jsou:

 • Masojídek, č.46
 • Jiroušek, č.14
 • Dušek, č.64
 • Slivka, č.35
 • Mašek, č.6
 • Fučík, č.11
 • Volf, č.58
 • Volf, č.74
 • Železný, č.32
 • Řežábek, č.77
 • Říha, č.71
 • Hejl, č.63
 • Mára, č.5
 • Slivka, č.40
 • Benda, č.2 (ml.)

Celkem 15 členů.

Pro stáří vystoupili z MJČSPO ve Velké členové:

 • Benda, č.26
 • Š. Fučík, č.12
 • Kouba, č.25
 • Podojil, č.43
 • Novotný, č.15
 • Říha, č.4
 • Kos, č.67

Členové hasičské jednotky prováděli protipožární kontroly ve všech objektech a žňové protipožární noční hlídky za spolupráce státních občanů starších 18ti let. Od posledního požáru obytné budovy u Antonína Hřebejka č.1 uplynulo 5 let a od té doby nemuseli členové aktivně zasáhnout v boji proti požáru v nás. ONV přidělit středním zemědělcům obecní půdu do nuceného nájmu od 1.11.1957. Půda byla přidělena.

 • Kos, č.67 – 1,86 ha
 • Volf, č.74 – 1,15 ha
 • Drdek, č.7 – 2,84 ha

Rok 1960 – Požárníci Svazarmu

Členové požární ochrany i funkcionáři zůstávají v roce 1960 beze změny. Za spolupráce s Jaroslavem Hospodkem byla v obci založena Svazarm odbočka ,,Svazarmu“ a členové měli k dispozici kulovničky ze kterých se cvičili na střelbě do terčů.

Rok 1961 – Výroční schůze

Na výroční schůzi MJČSPO dne 20.1.1961 byly zvoleni funkcionáři:

 • Předseda: Václav Masojídek, č.46
 • Velitel: Václav Jiroušek, č.14
 • Traktorista RO, jednatel: Jan Dušek, č.64

Dále přijati:

 • Václav Slivka, č.62
 • Jan Řežábek, č.73

 

Více bude doplněno v průběhu roku…